Coronavirus VS säsongsinfluensa

Om vi räknar med att säsongsinfluensa dödar 300-700 per år och väljer att jämföra med värdet 500 så får du här några uträkningar som baseras på dödlighetsprocenten 0,7% och olika scenarion för antalet insjuknade.

Dödlighetsprocenten 0.7% är tagen från intervjun med Sergio Brusin (ECDC) där han nämner att WHO:s siffra just nu är 3.4% men väntas skruvas ner till mellan 0.5% och 1%.

Observera att texten inte  tar hänsyn till risken för att varje enskilda scenario ska inträffa. Texten ska heller inte förväxlas med vetenskapliga texter.

Scenarion för 0.7% dödlighet med olika mycket smittspridning

10 % insjuknade ger 7000 döda svenskar. Det är samma sak som  8 Estonia-katastrofer och 14 ggr fler döda än i en säsongsinfluensa

20 % insjuknade ger  14000 döda svenskar. Det är samma sak som 16 Estonia-katastrofer och 28 ggr fler än säsongsinfluensa

30% insjuknade ger 21000 döda svenskar. Det är samma sak som 25 Estonia-katastrofer och 42 ggr fler än säsongsinfluensa.

40% insjuknade ger  28000 döda svenskar. Det är samma sak som 33 Estonia-katastrofer och 56 ggr fler än säsongsinfluensa.

50% insjuknade ger 35000 döda svenskar. Det är samma sak som 41 Estonia-katastrofer och  70 gånger fler än säsongsinfluensa.

Det är alltså inte din nonchalans som bidrar till något positivt utan snarare har vi dem som engagerar sig i smittobekämpningen att tacka om det slutar bra.

MEN – tänk nu på detta!

Corinaviruset är först och främst allvarligt för äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.
Folkhälsomyndigeten säger:

En genomgång av tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19 visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och är därmed en riskgrupp.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepresenterade bland de svåra fallen.

Däremot finns personer med astma, allergi eller njursjukdom inte med som riskgrupper i studierna, det är oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk. Om du eller ditt barn har sjukdom som som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar bör du rådgöra med din behandlande läkare om du har frågor kring din behandling eller vad du kan göra om för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19.

Studien från Kina visar att det trots allt bara är en mycket liten andel av identifierade riskgrupper som drabbas av svår infektion. Det är idag svårt att veta om det skulle se likadant ut i Sverige. Rapporter från Italien talar för att äldre personer över 85 är den mest utsatta gruppen.

Skyddad riskgrupp – lägre dödlighetsprocent!

Om fokus ligger på att skydda riskgrupperna kommer även dödlighetsprocenten att gå ner. Detta eftersom riskgrupperna står för i princip alla dödsfall. Detta förutsätter givetvis att sjukvården inte överbelastas och att skyddsutrustning finns.  Tillhör du inte en riskgrupp så är faran för dig liten och det måste du tänka på så att du inte blir en del av i onödan oroade personer som ringer till vården i onödan och överbelastar dem.

Här följer statistik för döda baserat på fall från Kina och Sydkorea.

Kina

Statistik Kina

Sydkorea

Coronavirus statistik sydkorea

Kontakt: webmaster@coronavirussverige.se